مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به همراه مدیران و روسای این شرکت از پروژه‌های نوسازی اسکله‌ها، مخازن ذخیره‌سازی و انبارهای مرکزی تدارکات و امور کالای پایانه نفتی خارک بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، با حضور مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران و روسای ادارات پایانه نفتی خارک روند پیشرفت پروژه تعمیرات و نوسازی اسکله غربی (آذرپاد)  و مخازن ذخیره‌سازی نفت مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید که با همراهی مدیران شرکت و روسای پایانه نفتی خارک صورت گرفت، عباس اسدروز به اهمیت جایگاه پایانه نفتی خارگ در شاخص‌های مهم کاری از جمله ایمنی، دقت، چابکی و سرعت عمل در فرایندهای عملیات اشاره  کرد و افزود: پیشرفت پروژه‌ها باید به صورت مستمر مورد بررسی و رفع موانع و تنگناها مورد تأکید قرار گیرد.

 

 

 

پایانه نفتی خارک بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، با حضور مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران و روسای ادارات پایانه نفتی خارک روند پیشرفت پروژه تعمیرات و نوسازی اسکله غربی (آذرپاد)  و مخازن ذخیره‌سازی نفت مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید که با همراهی مدیران شرکت و روسای پایانه نفتی خارک صورت گرفت، عباس اسدروز به اهمیت جایگاه پایانه نفتی خارگ در شاخص‌های مهم کاری از جمله ایمنی، دقت، چابکی و سرعت عمل در فرایندهای عملیات اشاره  کرد و افزود: پیشرفت پروژه‌ها باید به صورت مستمر مورد بررسی و رفع موانع و تنگناها مورد تأکید قرار گیرد.

 

 

پایانه نفتی خارک بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، با حضور مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران و روسای ادارات پایانه نفتی خارک روند پیشرفت پروژه تعمیرات و نوسازی اسکله غربی (آذرپاد)  و مخازن ذخیره‌سازی نفت مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید که با همراهی مدیران شرکت و روسای پایانه نفتی خارک صورت گرفت، عباس اسدروز به اهمیت جایگاه پایانه نفتی خارگ در شاخص‌های مهم کاری از جمله ایمنی، دقت، چابکی و سرعت عمل در فرایندهای عملیات اشاره  کرد و افزود: پیشرفت پروژه‌ها باید به صورت مستمر مورد بررسی و رفع موانع و تنگناها مورد تأکید قرار گیرد.