تغییرات وسیع مدیریتی در شرکت های نفتی جنوب کشور

تغییرات وسیع مدیریتی در شرکت های نفتی جنوب کشور

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد: یک مقام نزدیک و آگاه وزارت نفت در مصاحبه با ایران شاداز تغییرات مدیریتی وسیع در شرکت های نفتی بخصوص حوزه ی جنوب کشور خبر داد و گفت بسیاری از مدیران شرکت های نفتی در جنوب کشور بعد از رای...

ادامه مطلب ...