وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: پرداخت کمک هزینه رفاهی مهدکودک کارکنان زن در سال‌های قبل از ۸۴ سال ۹۷ در دست بررسی و اقدام است.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد؛ یارمحمد حسین‌بر، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای درباره پرداخت کمک‌هزینه رفاهی مهد کودک کارکنان زن وزارت آموزش و پرورش، جزئیاتی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو بخشنامه‌های مورخ ۷ مرداد ۹۸ و ۸ تیر ۹۹ و در اجرای رأی مورخ ۱۲ دی ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به آگاهی می‌رسانیم، موضوع پرداخت کمک‌هزینه رفاهی مهدکودک کارکنان زن وزارت آموزش و پرورش در سالهای قبل (اول فروردین ۸۴ تا ۲۹ اسفند ۹۷) با هماهنگی واحدهای ذیربط در دست بررسی و اقدام است.

بخشی از هزینه متعلقه نیز به ذی‌نفعان پرداخت شده و با همکاری دیوان عدالت اداری و سازمان برنامه و بودجه، باقیمانده مبالغ نیز در آینده پرداخت خواهد شد.

مقتضی است به منظور جلوگیری از طرح شکایت افراد ذی‌نفع و تشکیل پرونده در شعب دیوان عدالت اداری این موضوع به اطلاع همکاران مشمول رسانده شود.

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: پرداخت کمک هزینه رفاهی مهدکودک کارکنان زن در سال‌های قبل از ۸۴ سال ۹۷ در دست بررسی و اقدام است.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد؛ یارمحمد حسین‌بر، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای درباره پرداخت کمک‌هزینه رفاهی مهد کودک کارکنان زن وزارت آموزش و پرورش، جزئیاتی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو بخشنامه‌های مورخ ۷ مرداد ۹۸ و ۸ تیر ۹۹ و در اجرای رأی مورخ ۱۲ دی ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به آگاهی می‌رسانیم، موضوع پرداخت کمک‌هزینه رفاهی مهدکودک کارکنان زن وزارت آموزش و پرورش در سالهای قبل (اول فروردین ۸۴ تا ۲۹ اسفند ۹۷) با هماهنگی واحدهای ذیربط در دست بررسی و اقدام است.

بخشی از هزینه متعلقه نیز به ذی‌نفعان پرداخت شده و با

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: پرداخت کمک هزینه رفاهی مهدکودک کارکنان زن در سال‌های قبل از ۸۴ سال ۹۷ در دست بررسی و اقدام است.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد؛ یارمحمد حسین‌بر، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای درباره پرداخت کمک‌هزینه رفاهی مهد کودک کارکنان زن وزارت آموزش و پرورش، جزئیاتی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو بخشنامه‌های مورخ ۷ مرداد ۹۸ و ۸ تیر ۹۹ و در اجرای رأی مورخ ۱۲ دی ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به آگاهی می‌رسانیم، موضوع پرداخت کمک‌هزینه رفاهی مهدکودک کارکنان زن وزارت آموزش و پرورش در سالهای قبل (اول فروردین ۸۴ تا ۲۹ اسفند ۹۷) با هماهنگی واحدهای ذیربط در دست بررسی و اقدام است.

بخشی از هزینه متعلقه نیز به ذی‌نفعان پرداخت شده و با