تورم کالاهای با دوام

 تورم کالاهای با دوام

گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت کالاهای مختلف نشان می‌دهد، تورم کالاهای با دوام در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری ایران شاد،‌ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات تورم کالاهای مختلف در تیر ماه امسال، تورم کالاهای مختلف در این ماه نسبت به خرداد ماه ۶٫۴ درصد رشد کرده که در این بین سهم رشد تورم کالاهای با دوام حدود ۱۰ درصد است. همچنین در طی یک ماه کالاهای کم دوام حدود ۶ درصد گران شده اند.

تورم کالاهای با دوام

گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت کالاهای مختلف نشان می‌دهد، تورم کالاهای با دوام در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری ایران شاد،‌ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات تورم کالاهای مختلف در تیر ماه امسال، تورم کالاهای مختلف در این ماه نسبت به خرداد ماه ۶٫۴ درصد رشد کرده که در این بین سهم رشد تورم کالاهای با دوام حدود ۱۰ درصد است. همچنین در طی یک ماه کالاهای کم دوام حدود ۶ درصد گران شده اند.

گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت کالاهای مختلف نشان می‌دهد، تورم کالاهای با دوام در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری ایران شاد،‌ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات تورم کالاهای مختلف در تیر ماه امسال، تورم کالاهای مختلف در این ماه نسبت به خرداد ماه ۶٫۴ درصد رشد کرده که در این بین سهم رشد تورم کالاهای با دوام حدود ۱۰ درصد است. همچنین در طی یک ماه کالاهای کم دوام حدود ۶ درصد گران شده اند.

گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت کالاهای مختلف نشان می‌دهد، تورم کالاهای با دوام در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری ایران شاد،‌ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات تورم کالاهای مختلف در تیر ماه امسال، تورم کالاهای مختلف در این ماه نسبت به خرداد ماه ۶٫۴ درصد رشد کرده که در این بین سهم رشد تورم کالاهای با دوام حدود ۱۰ درصد است. همچنین در طی یک ماه کالاهای کم دوام حدود ۶ درصد گران شده اند.