چچاه نفت

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: با پایان عملیات حفاری و تعمیر این چاه‌ها تولید نفت به میزان ۱۹ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

احمد محمدی با اشاره به طرح توسعه ۲۸ مخزن در قالب قراردادهای عملیات محور، اظهارداشت: این طرح از سال ۹۷ در ۲۷ بسته سرمایه‌گذاری تدوین‌شده که با اجرای آن ۲۸۲ حلقه چاه نفت حفاری و ۱۴۳ حلقه چاه نیز تعمیر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد،وی افزود: با پایان یافتن این طرح ۸۰ دکل حفاری در مناطق نفت‌خیز جنوب شروع به کارکرده و میزان تولید نفت را ۳۴۱ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: اکنون عملیات اجرایی یک بسته قراردادی از طرح توسعه ۲۸ مخزن در ۲ مخزن نفتی آسماری و بنگستان در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری آغاز و کار حفاری چاه‌های آن درحال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ، گفت: با پایان عملیات حفاری و تعمیر این چاه‌ها تولید نفت به میزان ۱۹ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

احمد محمدی با اشاره به طرح توسعه ۲۸ مخزن در قالب قراردادهای عملیات محور، اظهارداشت: این طرح از سال ۹۷ در ۲۷ بسته سرمایه‌گذاری تدوین‌شده که با اجرای آن ۲۸۲ حلقه چاه نفت حفاری و ۱۴۳ حلقه چاه نیز تعمیر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد،وی افزود: با پایان یافتن این طرح ۸۰ دکل حفاری در مناطق نفت‌خیز جنوب شروع به کارکرده و میزان تولید نفت را ۳۴۱ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: اکنون عملیات اجرایی یک بسته قراردادی از طرح توسعه ۲۸ مخزن در ۲ مخزن نفتی آسماری و بنگستان در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری آغاز و کار حفاری چاه‌های آن درحال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: اکنون عملیات اجرایی یک بسته قراردادی از طرح توسعه ۲۸ مخزن در ۲ مخزن نفتی آسماری و بنگستان در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری آغاز و کار حفاری چاه‌های آن درحال انجام است.

مدیرعامل